طول مطالعه: 4 دقیقه

گسکری، ریحانه، اقبالی، علیرضا و حمیدرضا حلافی (1384)، «بیثباتی صادرات نفت و رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره24، صص. در طی قرن نوزده و نیمه اول قرن بیستم چندین مطالعه تجربی انجام گرفته که منابع طبیعی را به عنوان موتور رشد اقتصادی معرفی کرده است. این الگو از تابع تولید ساده به صورت زیر گسترش پیدا کرده است. عموماً مشاهدات، مؤید این رابطه منفی هستند.

مسکن ملی ثبت نام وی نتیجه­گیری می­کند که پدیده بلای منابع فقط رابطه منفی بین وابستگی به منابع طبیعی و رشد تولید را منعکس می­کند و تا زمانی که فراوانی منابع اثر زیانباری بر روی رشد تولید نداشته باشد، اثر مثبتی بر سطح تولید دارد. برای اینکه برخی کشورها با وجود دارا بودن منابع طبیعی فراوان دارای رشد و توسعه اقتصادی بالایی بوده­اند و این پدیده فقط در بیشتر کشورهای درحال توسعه و بهویژه کشورهای نفتی مصداق دارد. روش دیگر برای بررسی استحکام نتایج، در نظر گرفتن همه کشورهای مورد بررسی به صورت یکجا در مدل و سپس برآورد آن است.

خرید گیم تایم
این نتیجه با مفهوم نظری این روش نیز مطابقت دارد چرا که کل کشورهای نفتی به عنوان جامعه آماری مطالعه در نظر گرفته شده است. با توجه به این که سطح کیفیت نهادها و سرمایه انسانی از مهمترین عوامل رشد کشورهای توسعه­یافته هستند و همچنین نتایج حاصل از اثرات متقاطع آنها با متغیر وفور منابع طبیعی، اتخاذ سیاست­هایی که به بهبود این عوامل منجر شود، توصیه می­گردد. دو متغیر مهم دیگر که در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرد شاخص کیفیت نهادها و سرمایه انسانی است. ​​.

برای تشریح ابعاد مختلف پدیده بلای منابع و متغیرهای اثرگذار در آن، در این تحقیق برای دو گروه از کشورها، مدل مورد نظر طی دوره 2008-1995 برآورد و بررسی خواهد شد. نقش منفی موجودی منابع طبیعی بر رشد صادرات صنعتی را نشان دادند. هریک از شش متغیر استفاده شده در این مقاله ترکیبی از تعداد زیادی شاخصها و متغیرهایی است که تحت پروژه برای 212 کشور صنعتی و در حال توسعه توسط دانیل کافمن و ماسیموماستروزی (از انجمن بانک جهانی) و آرت کرای (از گروه تحقیق توسعه بانک جهانی) با همکاری انجمنها، سازمانهای غیردولتی و نهادهای بینالمللی گردآوری شده است.

سوم در این مطالعه از داده­های پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیمیافته استفاده شده است و بنابراین نتایج قابل اعتمادتری ارائه شد. استفاده از روش ترکیبی به جای استفاده از روش مقطعی به ما این امکان را می­دهد که پویایی تغییرات را نیز مورد مطالعه قرار دهیم. گسکری و دیگران (1384)، نیز اثر بی­ثباتی صادرات نفت و درآمدهای نفتی را بر رشد بررسی نموده­اند و با استفاده از روش میانگین متحرک روندی را برای صادرات نفت بهدست آوردند و انحراف از آن روند را به عنوان پایه بی­ثباتی صادرات نفتی و متغیر بی­ثباتی صادرات نفت دانستند.

نتایج قرعه کشی خودرو نتایج بهدست آمده از جدولهای 2 و 3 حکایت از معتبر بودن ابزارهای انتخابی در تمامی تصریحات دارد بهطوری که هیچگونه همبستگی معنیداری بین ابزارها و باقیماندهها وجود ندارد. براساس نتایج بهدست آمده در جدولهای 2 و 3، وفور منابع طبیعی دارای دو اثر مستقیم و غیرمستقیم بر رشد اقتصادی است. سطح کیفیت نهادها (متوسط شش متغیر زیرساختهای اجتماعی) در بیشتر مدلهای برآورد شده برای گروه اول کشورها معنی­دار نبوده ولی در دو مدل برآورد شده، اثر مثبت و معنی­داری روی رشد اقتصادی داشته است.

و همچنین ارتقای سطح آموزش در کشور، از جمله ضرورتهایی هستند که برای ارتقای سطح کیفیت نهادها، زیرساختهای اجتماعی و سرمایه انسانی و در نتیجه بهبود رشد اقتصادی کشور پیشنهاد می­گردند. در مطالعه موردی کشور نیجریه بر پایداری و معنی­دار بودن تأثیر منفی نفت بر رشد اقتصادی از طریق آثار سوء آن بر کیفیت نهادی تأکید و استدلال می­کنند که عملکرد ضعیف اقتصادی نیجریه را در بلندمدت، می­توان با فساد و رانت­خواری و رشوه­خواری ناشی از نفت، بسیار بهتر از بیماری هلندی توجیه کرد و توضیح داد.  ​​​!

بنابراین با ترکیب این نتایج می­توان فرضیه سوم را مورد تأیید قرار داد. به این معنی که شهروندان حق انتخاب و بحث و اظهارنظر داشته باشند و حکومت پاسخگو باشد و حساب و کتابش روشن باشد. نکته­ای که در جدول 4 در مورد متغیرهای مجازی قابل گفتن است، اثر متغیر مجازی که کشورهای وابسته و غیروابسته به نفت را از هم تفکیک می­کند، هم در عرض از مبدأ و هم در شیب معنی­دار بوده است. ابتدا لازم است آزمون همگنی کشورهای نمونه انجام شود.

قرعه کشی خودرو 9 خرداد
همانگونه که در بخش ادبیات موضوع گفته شد، از لحاظ تئوریکی انتظار بر این است که وفور منابع طبیعی، رشد اقتصادی را بهبود دهد یا اینکه حداقل مانع رشد و بهبود وضعیت اقتصادی نشود. همانگونه که از جدول نتایج مشخص است ضریب متغیر وفور منابع با وارد کردن متغیرهای توضیحی در مدلهای مختلف منفی و معنی­دار است. وفور منابع طبیعی باعث رواج برخورد غلط برخی دولتها با اقتصاد شده است؛ بهطوری که آنها از سیاستهای اقتصادی همانند تجارت آزاد که موجب رشد اقتصادی می­شود، استفاده نمی­کنند. ​​​​.

واردات خودرو خارجی
اقتصادهایی که سهم نفت و فرآوردههای آن بیش از 50% از تولید ناخالص داخلی آنها را تشکیل می­دهد. استفاده از این مدل در بیشتر مطالعات در زمینه RCH، مورد استفاده قرار گرفته است. این کشورها عبارتند از: کانادا، نروژ، کلمبیا، استرالیا، مکزیک، مالزی، انگلیس و چین. Sachs, J. D. and A. M. Warner (1997), “Natural Resource Abundance and Economic Growth”, Center for International Development and Harvard Institute for International Development, Harvard University, Cambridge MA. Hirschman, A. O. (1958), The Strategy of Economic Development, New Haven CT: Yale University Press.خودرو ملی ایران جدید​.

آخرین بروزرسانی در: