طول مطالعه: 4 دقیقه

نتایج حاصل از تخمین سیستم معادلات در جدول (1) آورده شده است.همان گونه که در جدول مشاهده میشود، هر سطر بیانگر ضرایب مربوط به هر یک از متغیرهای مستقل در کل معادلات میباشد. از آنجا که هدف مطالعه حاضر، بررسی سهم هزینه ای خرید خودرو سواری نو در سبد هزینه خانوارمیباشد، بنابراین، کل سبد هزینه ای خانوارهای شهری مد نظر قرار گرفته است. اما از آنجایی که تابع تقاضای مورد بررسی در این پژوهش، تابع تقاضای جبرانی است، بنابراین به جای کششهای درآمدی، از کشش مخارجی استفاده شده است.

ولادیمیر پوتین
نتایج حاصل از برآورد کششهای مخارجی در دوره 1386-1370 نشان دهنده ضروری بودن گروه کالاهای خوراکی، دخانیات و مسکن و لوکس بودن گروه کالاهای غیـر خوراکی و خودرو در سبد مصرفی خانوار شهری میباشد. بخش دوم به ادبیات نظری وتجربی، بخش سوم به تصریح مدل وتشریح متغیرهابرای آزمون فرضیههای "سهم هزینه خودرو سواری نو در سبد هزینه ای خانوار شهری در دوره (1386-1370)متاثر از تغییرات مخارج واقعی مصرف کننده وتغییرات قیمتی سایر کالاها بوده است. و خودرو سواری نو در ایران یک کالای لوکس و با کشش محسوب میشود."اختصاص یافته است.همچنین دربخش چهارم برآورد مدل ودربخش پنجم نتایج حاصله تشریح گردیده است.

حذف کنکور فنی حرفه ای ۱۴۰۱
نکته مهمتر اینکه دو گروه خوراک و مسکن با خودرو مکمل میباشند و از این رو، افزایش قیمت آن دو گروه سبب کاهش سهم خودرو در سبد هزینه ای خانوارها شده است که نشاندهنده بالا بودن اهمیت این دو گروه (خوراک و مسکن) در سبد هزینه ای خانوار شهری میباشد. نتایج این مقاله نشان میدهد که سهم هزینه خرید خودرو سواری نو در سبد هزینهای خانوار شهری تا حدودی تحت تأثیر قیمتی کلی گروههای کالایی بوده اما تغییر قیمت خودرو در سالهای مختلف، متفاوت بوده اما آن را تحت تأثیر قرار نداده است.

یک نگرش این است که یک تابع تقاضای تک معادله ای بدون نیاز به نظریههای اقتصادی تصریح و برآورد شود. در این راستا، پیش از آنکه به تخمین مدل بپردازیم، به نظر میرسد که نگرشی اجمالی بر دادههای مورد نیاز به منظور تخمین مدل مفید باشد. وی در این برآورد، بعد خانوار و تعداد افراد شاغل خانوار را مد نظر قرار داده است. استفاده شده است. این روش به دلیل هماهنگی با نظریه اقتصادی تقاضا و داشتن انعطاف پذیری در ارایه کششهای متقاطع، مورد توجه روز افزون محققان قرار گرفته است.

این روش،روشی ساده و متداولی است که وجود برخی از محدودیتها از جمله محدودیت جدی آماری آن را توجیه پذیر مینماید؛ اما این روش با ایرادات اساسی رو به روست. کشش قیمتی متقاطع محاسبه شده برای گروه کالاهای خودرو با گروه کالاهای خوراک، مسکن و غیر خوراکیها بیانگر جانشین بودن خودرو با این گروه کالاها میباشد. نتایج حاصل از برآورد نشان میدهد که یک درصد تغییر در قیمت خوراکیها، غیر خوراکیها، مسکن و بعد خانوار به ترتیب سبب تغییری به میزان 43/0 درصد، 65/0درصد،52/0 درصد و 15/0 درصد در سهم هزینه غیر خوراکیها در جهت عکس شده است.

مسکن ملی اصفهان
نتایج حاصل از تخمین نشان میدهد که متغیرهای مستقل لگاریتم قیمت خوراکیها، لگاریتم قیمت مسکن، لگاریتم قیمت غیرخوراکیها، لگاریتم قیمت اتومبیل لگاریتم مخارج واقعی مصرف کننده، دارای تاثیر معنا دار بر سهم مسکن دربودجه خانوارمی باشند؛ به طوری که یک درصد تغییر در قیمت خوراکیها، مسکن، غیر خوراکیها، مخارج واقعی مصرفکننده و خودرو به ترتیب سبب تغییری به میزان 12/0 درصد، 31/0 درصد، 45/0 درصد، 04/0 درصد درجهت عکس و 074/0 درصد در همان جهت در سهم مسکن در بودجه خانوار خواهد شد.

بدین معنی که افزایش قیمت خودرو، سبب افزایش سهم هر سه گروه مسکن، خوراک و غیر خوراکیها خواهد شد و در مورد غیر خوراکیها، وضع به همین منوال است. اما در مورد مسکن، افزایش قیمت مسکن، سبب کاهش سهم هر سه گروه خودرو، خوراک و غیر خوراکیها خواهد شد که کاملاً منطقی به نظر میرسد. همچنین یک درصد تغییر در قیمت اتومبیل و مخارج واقعی مصرفکننده سبب تغییری به میزان 26/0 درصد، 07/0 درصد در همان جهت بر سهم غیر خوراکیها میگردد.

در این سیستم معادلات، سهم خوراکیها در بودجه خانوار، سهم مسکن دربودجه خانوار، سهم اتومبیل دربودجه خانوار، غیر خوراکیها دربودجه خانوار، خوراکیها، قیمت مسکن، قیمت اتومبیل، غیر خوراکیها را نشان میدهند. در این مدل، یک درصد تغییر درسطح قیمت خوراکیها، مسکن و مخارج واقعی مصرف کننده، سبب تغییری به میزان 54/0 درصد، 16/0 درصد و 05/0 درصد درجهت عکس برسهم خوراکیها خواهد شد و تغییرات یک درصدی در قیمت خودرو و بعد خانوار سبب تغییری به میزان 18/0 درصدو 19/0 درصد درهمان جهت بر سهم خوراکیها دربودجه خانوار می گردد.

بنابراین به منظور بررسی این تغییرات، کشش متقاطع قیمتی تقاضا برای گروه کالاهای مورد نظر محاسبه شده است. در قسمت سوم، به منظور بررسی خصوصیات اقتصادی ـ اجتماعی خانوار (متغیرهای دموگرافیک)، تنها به آمارهای موجود در مرکز آمار ایران اکتفا شده است که در این زمینه تنها اطلاعات موجود بر اساس دهکهای هزینهای، آمار و اطلاعات مربوط به بعد خانوار در هر دهک میباشد که به صورت متغیری تحت عنوان وارد مدل شده است.  &;​ ​​​!

مسکن ملی قزوین در ادامه برای به دست آوردن شاخصهای قیمتی مربوط به هر یک از دهکها از شاخصهای قیمتی مربوط به شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک که نزد بانک مرکزی موجود میباشد و همچنین میانگین هندسی این دو، به ترتیب به عنوان شاخصهای قیمتی دهک بالا، پایین و متوسط استفاده شده است. این تابع بیانگر حداقل مخارج لازم برای دستیابی به سطح مطلوبیت خاصی در شرایط وجود قیمتهای معین است.در این راستااین مقاله در پنج بخش تنظیم شده است. با توجه به این که نمیتوان تفسیرهای مستقیمی از پارامترهای تخمینی الگوی ارایه داد، بدین منظور کششهای مختلف محاسبه و تفسیر میشوند.

آخرین بروزرسانی در: