طول مطالعه: 4 دقیقه

1997، 199)، 740 دلار در هکتار برآورد شد. این منطقه از سال 1358 رسماً به عنوان مجموعه مناطق حفاظتشده تحت کنترل سازمان حفاظت محیطزیست درآمد و مشمول مقررات و قوانین ویژه مناطق چهارگانه سازمان مذکور شد (مجنونیان، 1366، 42). از میان جاذبههای طبیعی موجود در منطقه حفاظتشده جاجرود، رودخانه جاجرود دارای بیشترین تعداد بازدیدکننده میباشد که اکثر بازدیدکنندگان آن افرادی هستند که به منظور تفریح (ماهیگیری، تفریحی، خورگشت)، پیادهروی و گردش در طبیعت و استفاده از هوای پاک و چشماندازهای طبیعی به آنجا سفر میکنند.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو Yjc همچنین اثر نهایی متغیر درآمد، 1252/0 برآورد شده است که نشان می­دهد هر واحد افزایش درآمد باعث می­شود که احتمال پذیرش پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه، 1252/0 درصد افزایش می یابد. ، درآمد فرد، قیمت پیشنهادی و دیگر ویژگی­های اجتماعی اقتصادی است که تحت تأثیرسلیقه فردی قرار دارد. در مدل لاجیت ضرایب برآورد شده اولیه فقط علایم تأثیر متغیرهای توضیحی را روی احتمال پذیرش متغیر وابسته نشان می دهند و تفسیر مقداری ندارند، بلکه اثرات نهایی مورد تفسیر قرار می گیرند. ​​.

بعد خانوار اثر معنا­دار منفی بر تمایل به پرداخت افراد داشته، به­طوری که با افزایش بعد خانوار احتمال تمایل به پرداخت کاهش یافته است. متغیر قیمت اثر منفی بر تمایل افراد به پرداخت مبلغی جهت بازدید از منطقه داشته است، بدین معنا که در مبالغ پایین­تر، احتمال پاسخ بله بیشتر است. سپس از پاسخ گویان پرسیده شد که حداکثر مبلغی که حاضرند برای بازدید از منطقه بپردازند چند ریال است که 41 نفر از پاسخگویان مبلغی بیش از آنچه که در سؤالات قبلی اظهار نموده بودند را به عنوان حداکثر پرداخت ابراز کردند که از این بین، 9 نفر از جمله کسانی بودند که قیمت 3000 ریالی را رد کرده بودند ولی نهایتاً قیمتی کمتر از این مبلغ را به عنوان حداکثر پرداخت خود ارائه کردند.

خرید گیم تایم Wow Shadowlands زبردست، ماجد و شرزه­ای (1389، 49) ارزش­های غیراستفاده­ای تالاب انزلی را برآورد کرده و نتیجه گرفتند که حداکثر تمایل به پرداخت پاسخ دهندگان برای یک دورة زمانی نامحدود که در زمان حال تنزیل شده، سالانه حدود 8804 ریال می­باشد. به هر حال ضروری است که در جهت حفاظت از این منابع ارزشمند خدادادی و نیز احداث امکانات مورد نیاز جهت ارائه خدمات بهتر به بازدیدکنندگان گام برداشته شود. اما جهت ترغیب بازدیدکنندگان برای پرداخت مبلغ ورودی، ایجاد امکانات حداقلی رفاهی و بهداشتی در منطقه ضروری است.

عسگری و مهرگان (1380، 93) تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان میراث تاریخی فرهنگی را با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تکمیل 940 پرسشنامه از خانوارهای بازدیدکننده میراث تاریخی گنجنامه همدان، بررسی کرده و تمایل به پرداخت هر خانوار را برای ورود به محوطه باستانی گنج نامه به ازای هر بار بازدید 1560 ریال برآورد کردند. یکی از مقدمات اصلی توسعه پایدار، درک با ارزش بودن سرمایه های طبیعی می باشد و توجه به این امر، اهمیت مفهوم ارزش گذاری منابع طبیعی را آشکار می سازد.

2007، 319)، ارزش تفریحی جنگلهای سرو لبنان را با روش ارزش گذاری مشروط 43/42 دلار در سال برای هر خانواده محاسبه کردند. محمودی، شیرزادی لسکوکلایه و صبوحی صابونی (1389، 57) متوسط تمایل به پرداخت افراد برای ارزش تفرجی تالاب انزلی را حدود ۱۴۹۰۰ ریال و ارزش تفریحی سالانه آن را برابر ١٤٩٠میلیون ریال برآورد کردند.جوزی، رضایان، ایرانخواهی و شاکری (1389، 337) با روش هزینه سفر ارزش تفرجگاهی بخش شهداد کرمان را بیش از 5698 میلیون ریال برآورد کردند.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو 7 شهریور معادل 108 دلار برای هر سفر به دست آورد. اغلب بازدیدکنندگان برای گذراندن چند ساعتی در کنار رودخانه به منطقه مورد نظر سفر می کنند. از این رو، در صورتی که امکانات اولیه برای بهبود وضعیت کنونی در نظر گرفته شود، گردشگران بیشتری به منطقه جذب می شوند که حاضرند مبلغ بیشتری برای استفاده از امکانات به وجودآمده صرف کنند. امکانات اولیه مانند سرویس های بهداشتی و فروشگاهها و امکانات بازی کودکان و تفریح از رودخانه که محل تجمع بازدیدکنندگان می باشد، فاصله زیادی دارد.

، 2002، 9) تلاش های لازم برای برآورد ارزش پولی منابع خدمات اکوسیستم ها، نقش مضاعفی در مدیریت تلفیقی انسان و سیستم های طبیعی بازی می کند. قربانی، جیدری چنانه و سراقی (1388، 7) میانگین تمایل به پرداخت افراد برای بازدید از آبشار و محوطه تفریحی تاریخی گنجنامه همدان را 5100 ریال و ارزش اکوتوریستی آن را سالانه حدود 1883 میلیون ریال برآورد کردند. مجابی و منوری (1384، 71) ارزش اقتصادی روزانه پارک پردیسان و لویزان را به ترتیب 6/77 و 53 میلیون ریال برآورد کردند.

دلار امروز چنده افزایش تعداد بازدیدکنندگان از نگاه اقتصادی صرف نیز می تواند موجب کاهش هزینه های نگهداری به ازای هر فرد بازدیدکننده شود. مطلوبیت غیرمستقیمی است که فرد به دست می آورد. تلاشهای زیادی برای تعیین میزان منافع به دست آمده از بازدید مناطق تفریحی صورت گرفته است. یکی از خدمات ارائه شده توسط اکوسیستم­های طبیعی، منافع تفریحی و اکوتوریسم می­باشد. امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از بخش مهم و اصلی در اقتصاد جهانی به شمار میرود. همچنین میزان قیمت پیشنهادی، اندازهی خانوار، رضایت بازدیدکنندگان، استفاده از راهنما و اندازه گروه از متغیرهای مؤثر بر تمایل به پرداخت بودند.

بعد از تخمین پارامترهای مدل لاجیت، قیمت بهینه از رابطه (4) مبلغی برابر با 5700 ریال به ازای هر بار بازدید برآورد می شود. به علاوه، آن گونه که در جدول 3 مشاهده می­شود آماره نسبت درستنمایی برابر با 8/87 می باشد، در نتیجه می توان استنباط کرد که کل رگرسیون در سطح 1 درصد معنا­دار بوده است. طراحی شد. ابتدا از پاسخگویان پرسیده می شود که آیا مایلند مبلغی را برای بازدید از منطقه پرداخت کنند که جواب می تواند بلی یا خیر باشد.

آخرین بروزرسانی در: