طول مطالعه: 4 دقیقه

-(2022)

در منطقه آمریکای شمالی نیز دو کشور کانادا و آمریکا اصلیترین بازیگران بازار صادرات از طریق خط لوله هستند. جلوگیری از فشارهای آمریکا برای منزوی کردن جمهوری اسلامی ایران و روسیه، دستیابی به قدرت مانور بیشتر در سطح بینالمللی با همکاریهای دولتهای مستقل یا ناراضی از وضع موجود و جلوگیری از گسترش ناتو از مهمترین موضوعات مشترک در حوزه سیاست خارجی دو کشور است (شهابی و همکاران، 1392). برخی بر این باورند که عضویت روسیه در مجمع کشورهای صادرکننده گاز نیز به منظور تثبیت انحصار خود در بازار اروپا بوده است.

دلار امروز چنده
اگرچه در 1980 گاز وارداتی از روسیه 80 درصد از کل واردات اتحادیه بوده، اما هم اکنون به حدود 35 درصد رسیده است. از همین رو، روسیه هیچ تمایلی به عضویت کشورهای آسیای مرکزی در مجمع گاز ندارد. این کشورها در مجموع حدود 54 درصد واردات گاز از طریق خط لوله دنیا در این سال را دارند. اخیراً تلاشهایی در زمینه انعقاد قرارداد با یک شرکت چینی برای احداث خط لوله 700 کیلومتری بندر گوادر (جنوب غرب پاکستان) تا نواب شاه (جنوب شرق پاکستان) و همچنین احداث تأسیسات با ظرفیت تخلیه و انبارش حدود 14 میلیون مترمکعب گاز در روز در بندر گوادر با سرمایه 2.5 میلیارد دلاری و تعهد 85 درصدی طرف چینی و 15 درصدی طرف پاکستانی صورت گرفته است.

براساس این توافقنامه، هزینه تحویل گاز در مرز پاکستانـ هند حدود 13 دلار در هر میلیون خواهد بود. بنابراین طرحهای صادراتی از طریق خط لوله از مبدأ ایران تا اروپای شرقی و مرکزی جدای از اینکه به معنای ورود به محدوده انحصار عرضه روسیه است، به علت تعدد کشورهای واسط که خطوط لوله از آن عبور میکند، افزایش قیمت تمامشده نیز دور از انتظار نخواهد بود. کشورهای روسیه و قطر نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

خرید گیم تایم Final Fantasy 14

برای این دسته از کشورها جدای از آمادگی دائمی در زمینه هر نوع تهاجم نظامی، توجه به سایر ابعاد مرتبط با مقوله امنیت و بازچینش و مستحکمسازی مؤلفههای قوامدهنده آن نیز اهمیت مضاعفی مییابد؛ زیرا کاهش هزینهها در هر سبک و سیاق از جنگ و تهدید خارجی، به معنای اتلاف کمتر منابع، اجتناب از فرصتسوزیها و بهبود سریع نقطه آسیبدیده پس از رفع تهدید خواهد بود. آمریکا رشد چشمگیری یافته و نه تنها در بازار داخلی بلکه به بازار جهانی نیز وارد شده و منافع بسیاری را فراهم آورده است.

یکی از موضوعاتی که در سیاستگذاریهای کلان بخش گاز بدان تأکید میشود توسعه بازارهای جدید برای صادرات به صورت خط لوله و است. تأثیرگذاری مثبت یا منفی تجارت بین کشورها بر مقوله امنیت ملی و بینالمللی یکی از موضوعاتی است که محل مناقشه بین مکاتب مختلف و اندیشمندان بوده است. یکی از دلایلی که موافقان توسعه بازارهای جدید صادراتی گاز بر آن تأکید دارند، نقش صادرات در افزایش امنیت ملی و افزایش هزینه تهدیدهای خارجی کشور از طریق به مخاطره افتادن منافع کشورهای واردکننده است. .

زلنسکی فرار به لهستان
با وجود این، سرمایهگذاری در زیرساختهای ، معمولاً مبتنی بر قراردادهای بلندمدت است و خریدارها باید با انقضای قراردادها سراغ عرضهکنندگان مناسبتر بروند. ـ بازارهای بالقوه صادراتی با تأمین سه شرط اساسی یعنی نقشآفرینی مؤثر در معادلات سیاسی منطقهای و بینالمللی، امکان به دست آوردن سهم درخور توجه برای صادرات گاز و ایجاد انحصار عرضه به نحوی که سهم ایران به راحتی توسط رقبا جایگزین نشود، میتوانند کاهشدهنده تهدیدهای نظامی و ارتقای امنیت ملی باشند.  ​&;​!

ایرپاد پرو 2021
در دنیای کنونی هر کشوری تلاش دارد با استفاده از نقاط قوت و مزیتهای داخلی، تهدیدهای بیرونی را مدیریت و آنها را در راستای رشد و پیشرفت خود به فرصت تبدیل کند. بنابراین حضور در بازاری که به راحتی نمیتوان مشتری جدیدی فراهم کرد و از طرفی رقبایی که از مدتها پیش سرمایهگذاری کلان کرده و به امر صادرات مبادرت ورزیدهاند، بسیار دشوار است و جز با طراحی و انعقاد قراردادهای جذاب و مشتریمحور میسر نخواهد شد.

عامل اول توجه صِرف به پتانسیل ایران از منظر ذخایر بالای گاز و عدم برابری سهم از بازار با سهم از ذخایر در قیاس با سایر رقبایی که با ذخایر کمتر، سهم بیشتری از بازار گاز دارند. در حال حاضر ایالات متحده آمریکا به موضوع گاز شیل و نفت سخت نگاهی ابزاری برای ارتقای امنیت ملی و تأمین منافع بینالمللی خود و سایر همپیمانانش دارد. بعضیها حضور آمریکا در جنگ خلیج فارس را جنگ نفت مینامند. برای مثال بیانات نوروزی مقام معظم رهبری(حفظه الله) در حرم رضوی در سال 1392: «من هفده، هجده سال قبل به دولتی که در آن زمان سر کار بود و به مسئولان گفتم کاری کنید که ما هر وقت اراده کردیم، بتوانیم درِ چاههای نفت را ببندیم.

ایرپاد پرو 2 قیمت
قیمت برآوردشده بین 18 تا 5/19 سنت در هر متر مکعب به عنوان حداقل قیمت صادراتی خواهد بود که در این صورت تأمین بهینه گاز مصرف داخلی تضمین و تزریق گاز به میدانهای نفتی صورت خواهد گرفت. ـ موسوی زنوز، موسی (1393)، «رابطۀ امنیت ملی و تجارت بینالملل مطالعۀ موردی، امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تجارت بین الملل»، فصلنامه مطالعات راهبردی جهانی شدن، دوره 5، ش 14، بهار. حمله اقتصادی و جنگ اقتصادی ابزارش اقتصادی است.

زلنسکی بیوگرافی

حساسیتهای آمریکا در این باره و اینکه افتتاح این خط قابلیت تدریجی انتقال گاز ایران تا چین را به تدریج فراهم میسازد، مهمترین عامل در هشدارهای مکرر آمریکا به پاکستان در این باره است. ـ سعیدی، علیمحمد و مسعود درخشان (1386)، بررسی وضعیت ذخایر اولیه و ثانویه مخازن نفتی کشور و امکانسنجی تولید و ازدیاد برداشت از طریق تزریق گاز در افق چشمانداز (1404)، تهران: دفتر همکاریهای فناوری ریاستجمهوری، معاونت انرژی. این راهبرد به برداشت صیانتی و الزامات بیننسلی بهرهبرداری از منابع طبیعی تقرب بیشتری دارد.

آخرین بروزرسانی در: