طول مطالعه: 4 دقیقه

-(2022)

البته به موازات این مسئله و جایگزینی صادرات گاز، اولویتدهی به سایر بخشهای اقتصاد کشور (نظیر تولید برق، بخش تجاری و صنعتی و پوشش صد در صدی مصارف خانگی) در زمینه استفاده از گاز و جایگزین کردن آن به جای سایر حاملهای انرژی علاوه بر اقتصادی بودن موجب ایجاد آثار جانبی مثبت نیز خواهد شد. بهکارگیری روشهای ازدیاد برداشت با کمترین هزینه و حداکثر بازدهی که در ایران با کمک تزریق گاز طبیعی به مخازن نفتی متصور است، موجب حفظ قدرت صادراتی نفت کشور در آینده، تضمین درآمد پایدار و مستمر برای نسلهای آتی و افزایش قدرت اقتصادی از طریق کاهش اتلاف منابع خدادادی میشود.

نتایج قرعه کشی ایران خودرو Esale Ikco Ir نکتهای دیگر که باید به آن توجه کرد این است که قطر قابلیت صادرات از طریق خشکی بسیار اندکی دارد؛ بنابراین ظرفیتسازی عمده این کشور در صادرات مربوط به است و با توجه به حجم بالای برداشت از میدان مشترک (پارس جنوبی/گنبد شمالی) و عدم امکان ذخیرهسازی، مجبور است با حداکثر ظرفیت، تولید و صادرات کند. بنابراین انتظار میرود که واردات به فائق آمدن بر کسری گاز واحدهای نیروگاهی منجر شود و این مسئله فضا را برای فراهمسازی گاز برای سایر بخشهای مصرفی میسر سازد (آزاد، 2014). هم اکنون دولت پاکستان در حال امضای قراردادی 15 ساله با قطر در زمینه واردات سالانه 3.5 میلیون تن از این کشور است.

رونمایی آیفون ۱۳

اگر قیمت فروش این حجم گاز را به قیمت متوسط گاز صادراتی به ترکیه (معادل 513 دلار در هر هزار متر مکعب) محاسبه کنیم، عایدی صادرات این حجم گاز حدود 3500 میلیارد دلار میشود. همچنین در بند 15 این سیاستها بر موضوع برداشت صیانتی از منابع تأکید شده است. در جدول 12 ترکیب منابع تولید انرژی در 2030م برای هند اشاره شده است. در دورههای قیمت پایین نفت، شاهد افت قیمت گاز نیز هستیم.

حجم صادرات روزانه این طرح حدود 1.1 میلیارد فوت مکعب (در حدود 11.4 میلیارد مترمکعب سالانه) پیشبینی و هزینه اجرای آن نیز حدود 4.5 میلیارد دلار تخمین زده میشود. غالب این کشورها نیز جزء بازیگران اصلی اقتصاد دنیا در دهههای آینده خواهند بود. در جدول 14 به وضعیت ذخیره گاز شیل بین کشورهای دنیا توجه شده است. این کاری است که ما باید انجام میدادیم، حالا هم چارهای نداریم و باید در فرصتی کم گذشتهها را جبران کنیم و با افزایش صادرات نفت و گاز نقش تأثیرگذاری در تأمین انرژی دنیا داشته باشیم» (روزنامه قدس،14/11/94).

پیدا شدن گاز شیل در آمریکا بسیاری از کشورها مانند چین، استرالیا، کانادا و اندونزی را به توسعه این گاز در قلمرو خود سوق داده است. از طرفی ایران تنها کشوری است که در آینده نزدیک میتواند تعادل موجود در بازار گاز را که در آن به میزان تقاضا، عرضه صورت میگیرد، با عرضه بیش از حد خود به هم بریزد. کشورهایی نظیر عراق و عمان و حتی کویت به علت نزدیکی جغرافیایی به ایران بالقوه بازار خوبی برای صادرات از طریق خط لوله هستند.

ـ آیا بازارهای بالقوه برای صادرات گاز ایران، به افزایش هزینه تهدید نظامی و غیرنظامی علیه کشور و ارتقای امنیت ملی کمک خواهند کرد؟ در عین حال، تجارت بینالملل میتواند در صورت نبود مراقبت، موجب تهدید برخی بخشهای اقتصادی و در نتیجه، آسیبهای سیاسی و اجتماعی و محدودیت حاکمیت ملی شود. تعریف دوم: جنگ برای منافع اقتصادی که به طور صِرف حوزهاش حوزه اقتصاد است نه چیز دیگر. آیا میزان ثبات و پایداری این کشورها میتواند رافع یا تقلیلدهنده تهدیدهای نظامی یا اقتصادی تحمیلی از جانب دول متخاصم باشد؟

این موضوع با به ثمر نشستن فازهای عملیاتی در منطقه پارس جنوبی اولویت بیشتری یافته است. بنابراین این منطقه بیش از آنکه وابسته به باشد، به خطوط لوله خود وابسته است. به طور کلی، صادرات زمانی انتخاب میشود که مسافت بین سایت تولید و بازار مصرف طولانی باشد (برای مثال بیش از 2000 کیلومتر) یا اینکه سایت تولید در منطقه بیثبات سیاسی قرار گرفته باشد (دیجکما و پرائت، 2014). برخی معتقدند که سرمایهگذاری در نسبت به خطوط لوله نیاز به دقت بسیار کمتری دارد (دوریگونی، و همکاران،2010).

میانگین تورم جهانی

با توجه به وضعیت تقاضای گاز در این دو کشور و تمرکز آنها بر واردات از قطر، سهم ایران از این دو بازار در حد ایجاد انحصار نخواهد بود. به منظور پوشش تقاضای پیشبینیشده بلندمدت، این کشور به روند واردات گاز در قالب و خطوط لوله از کشورهای همسایه ادامه خواهد داد. در اینجا منظور از گاز، عمدتاً هوای فشرده، نیتروژن، و گاز طبیعی است. مصرف گاز در این دوره زمانی به طور سالانه 2 درصد رشد داشته باشد؛ همچنین رشد مصرف ذغال سنگ و نفت به ترتیب 1.2 و 0.8 درصد خواهد بود. &;​​!

ولادیمیر پوتین اینستا سهم انواع حاملهای انرژی در این چشمانداز به گونهای است که در سال 1403 سهم گاز طبیعی از 53 درصد به 69 درصد خواهد رسید. 2. سهم درخور توجه و تأثیرگذار از بازار مذکور داشته باشیم. سهولت ارزآوری ناشی از صادرات نفت، وابستگی دائمی بودجه دولتها به درآمدهای ارزی و تقاضای باثبات برای نفت خام در بازارهای جهانی از اصلیترین مؤلفههای تأثیرگذار در تداوم خامفروشی نفت بوده است. حال اگر سراغ تزریق این حجم گاز به مخازن نفتی برویم، با فرض فروش قیمت 50 دلاری نفت در هر بشکه معادل همان مقدار ارزش صادرات گاز (3500 میلیارد دلار) از محل اضافه برداشت نفت، ارز نصیب کشور میشود؛ با این تفاوت که گاز تزریقی همچنان در مخازن کشور وجود دارد و امکان استخراج و صادرات آن همچنان فراهم است.

نکته دیگری که از این راهبرد استخراج میشود، افزایش مزیت و قدرت صادراتی گاز کشور در دهههای آینده است. جذابسازی قراردادهای فروش، راهحلی برای تأمین نسبی این شروط است که یقیناً در تعارض با منافع ملی و اهداف اقتصاد مقاومتی خواهد بود. آقایان به قول خودشان «تکنوکرات» لبخند انکار زدند که مگر میشود؟ روابط جمهوری اسلامی ایران و روسیه پس از انقلاب به ویژه پس از پایان جنگ تحمیلی و تغییر رویکرد جمهوری اسلامی ایران و چرخش به سمت شرق گستردهتر و عمیقتر شده است.

آخرین بروزرسانی در: