طول مطالعه: 4 دقیقه

میانگین حقوق پرداختی به در سال 1998 میلادی حدود53 هزار دلاربوده، در حالی که حقوق سایر صنایع حدود 34 هزار دلار بوده است. این مهم، به عنوان یکی از اصلیترین موضوعات مطرح در اجلاس سران کشورهای گروه 8 () که در جولای سال 2000 میلادی در کشور ژاپن برگزار گردید، مورد تأکید قرار گرفت و پیشنهادهایی برای رفع موانع موجود بر سر راه ترویج استفادة مفید و مؤثر از این فناوریها در کشورهای توسعه نیافته از سوی حاضران ارائه گردید. ​.

خرید گیم تایم 2 ماهه سرمایهگذاری کرده است و پیشبینی میشود مخارج دولت مرکزی و ایالات محلی برای ارائه خدمات و اطلاعات دولتی از طریق رایانه، به 2/4 میلیارد دلار در سال 2005 بالغ شود. به شبکههای جهانی افزوده و هر ماه بالغ بر 435000 سایت به شبکه جهانی اینترنت اضافه میگردد. اطلاعات» ملاحظه کرد. هر چه بر میزان اطلاعات (دانش فنی) که حاصل تحقیق است افزوده شود، طبعاً جرم (اندازه) و انرژی مصرفی محصول کاهش مییابد.

طبق این آمار، در سال 2003 میلادی، میزان تجارت الکترونیک به مبلغی حدود 3 میلیارد دلار رسیده است. به علاوه فرصتهایی را برای انجام امور بازرگانی شرکتها از طریق تجارت الکترونیکی فراهم آورده است. استخدام سیستمهای اخیر فناوری اطلاعات، علاوه بر کاهش هزینه و افزایش بازدهی و بهبود بهرهوری یک سازمان، مقدمات شکلگیری مشاغل جدیدی را نیز فراهم میآورد (هر چند برخی از مشاغل در بخشهایی از صنعت بتدریج در حال از بین رفتن است). لذا با این شرایط، بدیهی مینماید که در « دهکده جهانی»، کلید توسعه پایدار را کشورهایی در دست خواهند داشت که علاوه بر دارا بودن نظام گسترده تحقیقات علمی، از امکانات نوین ارتباطی و سیستمهای کارآمد اطلاعاتی نیز برخوردار باشند. ​​​!

امروز به باور بسیاری از صاحب نظران، جهان در آستانه یک انقلاب اجتماعی نوین قرار دارد و زمینه این انقلاب را حرکت از جامعه کشاورزی به جانب جامعه صنعتی و در نهایت به سوی جامعه فراصنعتی (جایی که تطور اقتصادی از تولید کالا به ارائة خدمات میگراید) مهیا ساخته است. زیرا به تعبیر کاستلز «ارتباطات رایانهای یک رسانة ارتباط عمومی نیست و بر خلاف تلویزیون و سایر رسانههای همگانی، اکثریت بزرگی از جوامع برای مدت طولانی از آن محروم خواهند بود» (کاستلز، 1380، ص37).

توسعه معرفتی ـ انسانی و رشد توانمندیهای فردی، موتور محرکه این جوامع اطلاعاتی است. امروز، جوامع توسعه یافته معترفند که اگر کشوری نتواند اطلاعات مورد نیاز شهروندان و صنایع خود را تأمین کند، بخش عمدهای از استقلال خویش را از دست خواهد داد. براساس سیاست جامع اطلاعرسانی هند، خدمات نرمافزاری در این کشور، به دلیل ماهیت درآمد زایی و از طرفی به دلیل اشتغال زایی بالا، مورد حمایت بیشتر دولت بوده و توسعه مطلوبی یافتهاند، ولی چون هند در زمینه سختافزار، مزیت نسبی بالایی در قیاس با تایوان، سنگاپور و چین ندارد، در این خصوص، سرمایه گذاری چندانی صورت نگرفته است (, . 72). طبق آمار موجود، ارزش صادرات نرمافزاری هند در سال 2000 میلادی بیش از 5 میلیارد دلار بوده است که این رقم، بسیار بیشتر از ارزش کل صادرات غیر نفتی ایران است.

این امر، زمینه اشتغال افراد با ناتواناییهای جسمانی را نیز به طور چشمگیری افزایش داده است. همچنین، دولت استرالیا با استفاده از فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی توانسته است هزینه تمدید گواهینامه را از 7 دلار به 2 دلار کاهش دهد. برای نمونه، تا مدتی پیش، روزنامه همشهری با دو هفته تأخیر به استرالیا میرسید؛ اما هم اکنون در استرالیا، کاربران میتوانند پیش از چاپ و توزیع روزنامه در تهران، از طریق اینترنت به محتوای آن دسترسی پیدا کنند. استفاده از اینترنت، ضمن ایجاد دگرگونی در تحریریه و صفحات روزنامهها، فاصلههای زمانی را نیز از میان برداشته است.

ولی امروز با بهرهگیری از اینترنت، استفاده از این دفاتر کاسته شده است. طبق آمار مربوط به سال 2003 میلادی، با وجود رشد اقتصادی اندک کشورهای توسعه یافته در سطح 1 تا 2 درصد، رشد بخش اطلاعاتی و ارتباطات با رقم 10، در صدر تمامی فعالیتهای اقتصادی دنیا قرار داشته و این برجستگی همچنان ادامه دارد. بیشک، سلامت کارایی نظام ملی اطلاعرسانی، بهبود بسیاری از امور را در پی دارد.

خرید گیم تایم Final Fantasy 14 این فناوریها، ابزارهای مهمی در جهت پیشبرد آزادی بیان و اطلاعات، خلق آثار هنری، تبادل فرهنگها و نیز آموزش و مشارکت افراد در امور عمومی به شمار میروند و میتوانند در خدمت دموکراسی و ارزشهای اساسی آن درآیند و شرایط تحقق یک جامعه اطلاعاتی مردم سالار را فراهم نمایند. در نظامهای متکی بر صنایع اطلاعاتی، انسان به تولید و پردازش اطلاعات، کار فکری، خلاقیت و آفرینندگی پرداخته و ماشین به کار و تولید و انجام دستورات انسان به نحو احسن میپردازد.

، اشتغال داشته و حدود 5/3 میلیون نفر نیز در طرحهای غیر رسمی کار از راه دور مشغول به کار بودهاند. برای بسط این موضوع، به نقش اطلاعات در فرایند توسعه و ارتقای بهرهوری نظری خواهیم داشت. پس بیتردید میتوان اطلاعات را در تأمین رفاه ملی سهیم دانست و از این منظر شاید بتوان آنرا به عنوان تولید رفاهی ناخالص ملی در نظر گرفت. و سرانجام ساختن جهانی نو که در آن حداکثر بهرهوری در استفاده از نیرویهای بالقوه مادی و معنوی لحاظ شده باشد.

قرعه کشی ایران خودرو Https //www.google.com
همچنین، در بیانیه پایانی منتشره اجلاس، از به عنوان نیروی بالقوه جهت تحکیم دموکراسی، حفظ ثبات سیاسی کشورها و صلح جهانی یاد شده است. فناوری اطلاعات با فراهم آوردن امکان اطلاع دقیق و سریع از نیازها و سلایق مشتریان، پیشبینی وضعیت آینده و تصمیمگیری در مورد نوع تولیدات را راحتتر ساخته است. کشورهای توسعه یافته، اطلاعات را بسان دروندادی ضروری برای توسعه تکنولوژیکی و اقتصادی خود میدانند، زیرا معتقدند تحقیقات کاربردی حال و گذشته، بر نوعی از فناوریهای اطلاعاتی مبتنی بوده است و پژوهشهای نظری نیز به نحو دیگری از آن بهرهمند گشتهاند.

آخرین بروزرسانی در: