آخرین مطالب

اطلاعات بیشتر تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصلهگذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی استان تهران) (8) قیمت در بازار

طول مطالعه: 4 دقیقه

تأثیر شیوع بیماری کووید 19 و فاصلهگذاری اجتماعی بر نرخ جرایم (مطالعه موردی: استان تهران) با توجه به اینکه در این تحقیق جامعه هدف در دسترس بوده و اطلاعات مور...