آخرین مطالب

قیمت در بازار sun joo ahn and dagmar graczyk (2022) (9) صفحه

طول مطالعه: 4 دقیقه

-(2022) البته به موازات این مسئله و جایگزینی صادرات گاز، اولویتدهی به سایر بخشهای اقتصاد کشور (نظیر تولید برق، بخش تجاری و صنعتی و پوشش صد در صدی مصارف خانگ...