آخرین مطالب

سایت ما sun joo ahn and dagmar graczyk (2022) (6) بیشتر

طول مطالعه: 4 دقیقه

-(2022) در منطقه آمریکای شمالی نیز دو کشور کانادا و آمریکا اصلیترین بازیگران بازار صادرات از طریق خط لوله هستند. جلوگیری از فشارهای آمریکا برای منزوی کردن ج...