آخرین مطالب

با تجربه کرونا ویروس، سلولدرمانی توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی و اگزوزومها دریچهای برای استراتژیهای درمانی موثر صفحه اصلی

طول مطالعه: 4 دقیقه

هدف: هدف از مطالعه حاضر، ضمن معرفی سویه­های مختلف کرونا ویروس، بررسی علت بیماری --2 و روشهای سلول درمانی با بهکارگیری سلولهای بنیادی و وزیکولهای خارج سلولی ...